על שדים ובקבוקים

על שדים ובקבוקים

איש אחד‮ ‬ידע להקפיץ שדים בתוך בקבוק‮. ‬איפה למד תורה זו‮, ‬לא אמר ולא שאלנו‮. ‬אבל יבין הקורא מעצמו, כפי שהבננו אנו שעניינים היו לו‮, ‬רחמנא ליצלן‮, ‬עם הסיטרא אחרא‮. ‬שידוע הוא שהשדים נתונים למרות האשמדאי‮, ‬ובלי פקודה ממנו לא יקפצו בתוך בקבוק‮. ‬בלי פקודה ממנו, או בלי פקודה ממי שהסמיך אותו האשמדאי לתת פקודות כאלה‮. ‬ואם נותן האיש פקודה והשדים קופצים‮, ‬הרי חייב‮, ‬חוק ובל יעבור‮, ‬שהאיש קיבל הסמכה מן האשמדאי‮. ‬ואין אני מספר את זה מתוך השמועה‮, ‬אלא מתוך הראיה‮, ‬שאני‮, ‬במו עיני ראיתי את האיש‮, ‬ואני עצמי במו עיני ראיתי שמקפיץ הוא שדים בבקבוק‮. ‬וכדי שלא יאמר הקורא‮, ‬כבר קבעו חכמי המדע מני זמן שאין שדים‮, ‬הריני מביא לפניו את זה הסיפור‮, ‬מתחילתו ועד סופו‮, ‬מבלי החסר שרביטו של למד‮, ‬קוצו של יוד או נעלו של תו‮. ‬ויראה הקורא ויאמין שאמת בפי‮.‬

בצעירותי הייתי אמון על מדעי הפיזיקא והחימיא‮, ‬הייתי שולט באותיות לטיניות ומספרים קטנים‮, ‬כפי ששולט הדג בסנפיריו‮, ‬ואפשר להגיד ששחיתי בים המדע ונשמתי הבל פיהם של חכמי האקדמיא ממנדלייב ועד זומרפלד‮.‬
אמרו לי פעם אנשים‮, ‬יש איש מקפיץ שדים בבקבוק‮. ‬אמרתי‮, ‬בקבוק אולי יש‮, ‬איש מין הסתם יש‮, ‬שדים אין‮, ‬יוצא מכך אין איש מקפיץ שדים בבקבוק‮. ‬אמרו‮, ‬יש איש מקפיץ שדים בבקבוק‮. ‬אמרתי‮, ‬שיקפיץ אבל שדים‮- ‬לא‮. ‬לא קצבו דבריהם וחזרו על מאמרם‮. ‬לא קצבתי מילי וחזרתי על אומרי‮- ‬אין שדים‮. ‬לקחו אותי בעל כורחי אל האיש‮. ‬הושיבו אותי לפניו‮, ‬ישב הוא לפני‮, ‬בנינו הבקבוק‮.

פקוק הבקבוק בשעם כבד וחתום בשעווה‮. ‬השעווה ירוקה‮, ‬והנוזל שבבקבוק ירוק‮. ‬הסתכלתי באיש והאיש מסתכל בבקבוק‮. ‬הסתכלתי בבקבוק והחל נוזלו להעלות כדורי אוויר‮. ‬ועולה כדור אוויר מקרקעיתו ומתנפץ בצווארו‮, ‬ועולה עוד כדור אוויר ומתנפץ‮, ‬ועולה עוד כדור ורודף אחרי קודמו ומתנפץ מבלי שהסיגו‮. ‬וכך היו עולים כדורי האוויר מהקרקעית, רודפים אחרי קודמיהם ונסוגים מין הבאין אחריהם‮. ‬ורבו כדורי האוויר עד מאוד‮, ‬עד שדמה הנוזל ללבה רותחת‮. ‬ואז החלו הכדורים מקבלים צורות מצורות משונות וצבעים מצבעים משונים‮, ‬ונהיו כחולים וארוכים וצהובים‮, ‬ועיוותים מעיוותים שונים עד אשר שוותה להם צורה של שדים‮. ‬והיו השדים קופצים בבקבוק, ועולים אחד על שלידו, ומעוותים פניהם במיני צעקות נוראיות ומעוותים גופם בעיוותים של עכבישים גוססים כמו שרק שדים יכולים‮. ‬ואני ראיתי את זה‮, ‬במו עני ראיתי‮. ‬השדים קופצים ומטפסים ומנסים את מכסה השעם‮. ‬והבקבוק פקוק‮, ‬חתום ואטום‮. ‬ואני ראיתי את זה‮, ‬והאיש ראה בעני‮. ‬הרים ידו ויאמר‮- ‬אל תעז את השעם להסיר‮. ‬שאלתי‮- ‬מה יהיה ויצאו השדים מין הבקבוק‮? ‬אמר‮- ‬יצאו פעם ואני ראיתי‮! ‬החרשתי והנחתי ברשותו את הזמן‮, ‬שייתן סיפורו‮. ‬את סיפורו הריני מביא כאן מילה במילה‮, ‬בלשונו‮, ‬כפי שסיפר הוא לי‮, ‬לא אאריך ולא אקצר‮. ‬ויאמין הקורא לאמת זאתי‮, ‬ויראה הקורא עד כמה אדיר כוחם של השדים‮. ‬ויזהר הקורא בדברים שראויה הזהירות בם‮.‬

פתח האיש פיו וידבר מלבו‮. ‬אמר‮-‬
לפני שנים היה המקרה והקפצתי שדים בבקבוק‮. ‬קרה מה שקרה‮, ‬ומין דהו הסיר את המכסה‮. ‬מי ואיך קרה זה‮, ‬אין ברצוני לפרט‮, ‬שימצאו השומעים באוזניהם מסיפורי את מי להאשים‮, ‬והרי ידוע שאין הסמכה לבני התמותה לתת אשמה‮, ‬ותצא האשמה עלי‮.‬
יצא שד אחד וברח‮. ‬לאן‮, ‬לא ראינו‮, ‬שמהירה מנוסת השד מעננו‮, ‬אך מהשתלשלות המאורעות הבננו‮.‬
בעירה סמוכה היה איש פשוט שהיה סוחר בפחמים‮. ‬היה לו שק‮. ‬בבוקר היה ממלא בפחמיה את שקו ועובר בעיר ומוכר למי שרצה לקנות‮. ‬היה שקו מיסודו בצבע החול‮, ‬עשהו הפחם-שחור‮. ‬היו בגדיו מטבעם בהירים‮, ‬שכן פשתן עשויים‮, ‬צבעם הפחם‮. ‬גם ידיו ופניו השחירו‮, ‬ונעליו שהיו ממקודם שחורים‮, ‬לא יכל עליהם הפחם והשאירם שחורים‮. ‬עבר מעליו השד וראה איש שחור כצלו‮. ‬אמר‮- ‬כאן מקומי‮. ‬ירד וניכנס לראש של האיש‮. ‬מאיזה נקב ניכנס השד‮? ‬הדעות חלוקות‮. ‬יש אומרים יכנסו השדים דרך האף‮, ‬יש המכניסיהם דרך הפה‮, ‬ויש הטוענים שיכנסו השדים דרך‮, ‬חוץ מכבודכם‮, ‬נקב עשיית הצרכים‮. ‬כך או כך או כך‮, ‬ניכנס השד לראש האיש‮. ‬צר היה המקום לשד ולשכלו של האיש יחדיו‮, ‬דחקו השד וזה, השכל, נפל החוצה‮. ‬לאן נפל השכל‮, ‬ומה עלה בגורלו‮, ‬אינם מנושאי סיפורנו ועל כן לא נאריך בם‮. ‬אך הקורא הנבון יבין מעצמו כיצד זה החמור שבקרקס ידע להעביר כדורים שחורים מן הערמה אל השק‮.‬
ישב השד בראש האיש‮, ‬ומה עשה‮? ‬עשה מה ששדים עושים‮. ‬שיגע את האיש‮. ‬קם האיש בבוקר הביט בעצמו ואמר‮- ‬אני מלך‮! ‬הלך לכיכר העירייה עלה על ארגז הפוך והכריז לכל עבר‮- ‬אני מלך כוש‮! ‬תנו כבוד למלך כוש‮! ‬וכיוצא באלו דברים‮. ‬כך עשה יום יום‮, ‬יום יום‮. ‬ראתה אשתו במעשיו וחשבה‮- ‬אם גולם זה מלך‮, ‬הריני אני מלכה‮! ‬והאישה הייתה מכוערת עד מאוד‮. ‬אמרה‮- ‬אם אישי זה מלך הרי אני‮, ‬אשתו‮, ‬מלכה‮. ‬לקחה מיני צבעים‮, ‬כאלו שהנערות ייפו פניהם בם‮, ‬ומרחה על פניה‮. ‬אך את שיפות ייפה את המכוערות יכער‮, ‬ונתכערה היא זאתי אפילו יותר‮, ‬ויראו פניה כאחורי השימפנזי‮.‬
הלך בעלה לכיכר העירייה‮, ‬הלכה היא עימו‮. ‬עלה על ארגז הפוך‮, ‬עלתה אף היא‮. ‬צעק‮- ‬תנו כבוד למלך כוש‮! ‬צעקה‮- ‬ותפארת למלכת כוש‮! ‬כך עשו יום יום‮, ‬שבוע שבוע‮. ‬עד אשר האמינו האנשים לדבריהם‮. ‬אמרו איש לאחיו‮- ‬אם זה מלך כוש‮, ‬וזו היא מלכת כוש‮, ‬אולי ייאותו ויסכימו ויהיו לנו למלך ולמלכה‮. ‬שכן באותה ארץ מת המלך זה מכבר‮, ‬וילדים לו איין, שערירי היה ויורש לא השאיר‮. ‬קמו פריצי העיר והמליכו אותם‮. ‬ונהיו מוכר הפחמים למלך, ואשתו הכעורה נהייתה מלכה‮.‬
רעה ומרה הייתה האחרית‮. ‬רעה ומרה שכן השד שבראש האיש עשהו מלך‮, ‬ולא היה האיש מטבעו מלך‮. ‬ולא ידע האיש מימינו ולא ידע משמאלו ולא הכיר ולא הבין בענייני דמלכותא‮. ‬והיה שולח פלוגות חייליו לכבס כבסים בנהר‮, ‬ואת המכבסות שלח לקצור תבואה‮, ‬ואת הקוצרים לנגן במקהלותיו ואת מקהלותיו שלח למלחמות הרבות שעשה‮, ‬שכן מקום בו אין שכל‮, ‬יתמלא חיש במלחמה‮. ‬ואשתו שלמלכה דימתה עצמה‮, ‬מקשקשת ומנבלת פיה והייתה מוציאה מיני מאמרים משונים ודברים שהשד שבראש האיש, הפחמאי שהיה למלך, תמה וניבעט למשמעם‮. ‬והארץ הלכה מדחי אל דחי ואין גואל‮. ‬ויצר העם על גורלו כי מר מאוד‮.‬
מה היה בסוף אין אני יודע‮, ‬שכן יותר משאיתנה ישיבת השד בראש‮, ‬חזקה ישיבת המלך על כיסאו‮. ‬בשביל להוציא שד מגוף‮, ‬צריך מיני קמעות ולחשים שרבנים גדולים מכירים‮. ‬בשביל להוריד מלך מכיסאו‮, ‬אין איש מכיר את אשר יעשה‮.‬

זהו סיפורי‮, ‬אמר האיש שהקפיץ שדים בבקבוק‮, ‬זהו סיפורי‮, ‬סיפור שסוף‮ אין לו, ‬ותדע לך‮, ‬שכל דברי אמת, וסיפורי זה היה וניברא‮. ‬ואם ספקן אתה‮, ‬דע לך שסיפור זה ניכתב אפילו בספרים המדעיים של ההיסטוריא‮, ‬ושמה אתה יכול לקרוא על זה בפרוטרוט‮. ‬את השם של המלך אני כבר לא זוכר אבל נידמה לי, אם אני לא טועה, שקראו לו משהו כמו‮- ‬פיפי מתתיהו‮, ‬או משהו כזה‮ דומה, ‬אני לא בדיוק זוכר עכשיו‮. ‬אמר האיש וסגר דבריו‮.‬
ואני מצאתי להביא סיפורו בלשונו וסיפורי בלשוני‮, ‬מילה במילה‮, ‬לא החסרתי ולא ייספתי‮, ‬למען ידע הקורא שאכן יש שדים בעולמנו ופגיעתם רעה ונוראה‮, ‬ואכן יש איש שמקפיץ שדים בבקבוק ואני עד שראיתי במו עיני‮.‬
ואם יבואו האנשים ויגידו לכם‮- ‬אין שדים‮! ‬תאמרו‮- ‬יש ויש‮. ‬יש שדים ויש איש שמקפיץ שדים בבקבוק‮, ‬ויש שדים שברחו מן הבקבוק ומצאו מקלטם במוחם של מלכים ושרים ואנשי ממשלה‮, ‬ואצל כל אותם אנשים אלמני שכל שתיקראום‮- ‬פוליטיקאים‮.‬

 

סגור לתגובות.